Instrukcije

Anketa samo-ocenjivanja za škole: Procena elektronske zrelosti (e-maturity) vaše škole
Ovaj upitnik se koristi za ciljeve istraživanja u okviru projekta  “Open Discovery Space” i odnosi se na zaposlene u školama u Evropi, sa ciljem da se prikažu slabosti i jače strane u odnosu na IKT tehnologije (ICT). Termin IKT u ovoj anketi se odnosi na primenu informatičkih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju uopšte. Zbog toga to je zajednički termin za sve vrste IKT tehnologija sa naglaskom na aplikacije za elektronsko učenje i podučavanje.
Instrukcije za učesnike:
Molimo vas da odgovorite na sva pitanja u svim kategorijama i prikažete stepen do kog vaša škola ispunjava kriterijume. Da bi ste odgovorili što preciznije, poželjno je da se konsultujete sa direktorom škole, kolegama i dokumentima koja su vam na raspolaganju da biste prikazali upotrebu IKT u školi. Kada odgovorite na pitanja, onda ćete videti novi deo gde treba da ubacite podatke o školi (naziv škole i kontakt i-mejl adresa) da bi tim ODS mogao da stupi u kontakt sa vama. Napraviće se grafikon koji će prikazati kako se vasa škola pokazala u svim kategorijama.

Sve informacije su poverljive i biće korišćene samo za ciljeve instraživanja.  

Molimo vas, odvojte 5 minuta da napravite nalog.Ukoliko ste već prijavljeni, molimo vas nastavite sa popunjavanjem sekcije sa upitnikom.

registration

UNITS

  1. Liderstvo i vizija
  2. IKT u nastavnim planovima
  3. Kultura IKT u školi
  4. Profesionalni razvoj
  5. Resursi i infrastruktura

school action plan

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)